skip to Main Content
Menu
Terasse4
Velkommen til Stedet

STEDET er et privatejet opholdssted, der har eksisteret siden d. 1. oktober 1987. STEDET har plads til 5 unge i alderen 13-23 år. Pladserne søges besat, så der er unge af begge køn, i forskellige aldre.

Anbringelsessted i hjemlige rammer

STEDET er en stor villa beliggende i et helt almindeligt boligområde i provinsbyen Espergærde. De unge tilbydes et familielignede miljø, hvor personalet skaber rammer, således at de unge kan opleve STEDET som et hjem. På STEDET er relationsarbejdet i fokus, så personalet på sigt kan opleves som troværdige og autentiske voksne, de unge kan stole. STEDET er struktureret som en døgninstitution, hvor alt personale er faguddannet, med en pædagogisk eller socialfaglig uddannelse, herunder også STEDETs tilknyttede vikarer.

Visitation: Visitation foretages af Opholdsstedet

Målgruppe

STEDET modtager normaltbegavede unge i alderen 13-23 år med forskellige former for psykosociale vanskeligheder. De unge er kendetegnet ved en opvækst med forældre med reduceret forældreevne, evt. misbrugende, ustabile forældre. Opvæksten har været præget af generelle omsorgssvigt evt. specifikke traumatiske oplevelser som tab af nære personer, kriser efter ulykker, krænkelser og overgreb, også af seksuel karakter.

De unge har vanskeligheder af

 • Kognitiv, emotionel og interpersonel art

De unge kan være præget af

 • Manglende identitetsfølelse, manglende selvstændighed og en afhængighed af andre
 • Tomhedsfølelse og lavt selvværd
 • Ringe mentaliseringsevne og vanskeligheder ved at begå sig socialt
 • Svagt netværk
 • Et ustabilt følelsesliv, manglende impulsstyring og affektregulering, mistænksomhed og mangel på tillid til omgivelserne
 • Angst og behov for kontrol, polarisering, mangel på åbenhed og fleksibilitet over for omverden

Nogle unge kan være diagnostisk udredte med angivelse af udfordringer som

 • Risiko for depression
 • Selvmordstruende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Angst
 • Tvangshandlinger mv.

STEDET modtager ikke

 • Unge med udadreagerende impulsadfærd
 • Unge der kræver døgnovervågning
 • Unge med misbrug i større målestok: (mdma, kokain, speed, ecstasy, LSD, blandingsmisbrug mv.)
 • Unge med svære kontaktforstyrrelser, såsom autisme, Aspergers syndrom o.l.

STEDETs normering rummer ikke plads til, at personalet intervenerer fysisk i forhold til en udadreagerende ung. Den unge skal kunne styre sine impulser i en sådan grad, at den slags kan undgås.

Formål

STEDET ønsker at bedre den unges liv ved:

 • At bedre den unges selvfølelse og sociale kompetence
 • At bedre og udbygge den unges sociale relationer og netværk
 • At udrede traumer fra opvæksten samt øge selvindsigten
 • At bedre den unges relationer til sine forældre
 • At bibringe den unge den bedst mulige læring, dannelse og uddannelse
 • At den unge udsluses i egnet bolig med efterværn og egnet miljø/netværk

STEDET tilbyder

 • I begyndelsen af anbringelsen etableres et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den unges forældre/familie. Den unge støttes og vejledes i at slippe ansvar overfor sine forældre og søskende.
 • Der etableres relevant uddannelse. Der sigtes højt, det er ikke unormalt, at en ung bliver student. De unge tilbydes lektiehjælp på STEDET, der har en privatlærer tilknyttet.
 • På STEDET arbejdes målrettet med at øge den unges selvindsigt og refleksion over sit eget liv. Parallelt inddrages den del af den unges familiære netværk, der på sigt kan bidrage til og understøtte den unges personlige og sociale udvikling.
 • Den unge motiveres for at deltage i sociale kontekster i nærområdet, så den unge kan få mulighed for at skabe et netværk ved at deltage i områdets fritidsaktiviteter, herunder også div. sociale tilbud på skolen.
 • Når den unge er tryg i relationerne på STEDET og er parat til det, arbejdes med at udrede konflikter og traumer. Det kan ske i samarbejde med psykiatrisk afdeling på hhv. Hillerød og Glostrup hospital. I samråd med sagsbehandler kan der åbnes mulighed for indsigtsgivende terapi hos privatpraktiserende, klinisk psykolog samt mulighed for deltagelse i relevante samtalegrupper med ligestillede unge.
 • I slutningen af opholdet på STEDET arbejdes der med at forankre den unges selvfølelse samt at forberede den unge på en løsrivelse fra STEDET. Her følger STEDETs personale den unge på vej i en endelig udslusning med individualiseret vejledning og støtte.

Værdigrundlag og livssyn

 • På STEDET tager vi udgangspunkt i, at alle unge ønsker at opleve en normal barndom med gode og omsorgsfulde forældre. Vi er opmærksomme på, hvilket savn STEDETs unge må lide ved at bo på STEDET. Der tilstræbes en kærlig, rummelig og alligevel konfronterende hverdag, hvor de unge gives mulighed for at vokse ud af deres afsavn og skabe sig nye holdepunkter.
 • STEDETs pædagogiske miljø tager udgangspunkt i en faglig forståelse, indsigt og omsorg, der danner basis for en positiv udvikling og tryghed til at blive voksen. Her er tale om et overskueligt, velstruktureret miljø med rummelighed for de unges forskelligheder og individuelle behov for socialpædagogisk støtte.
 • STEDET arbejder ikke mono-teoretisk. Der tages udgangspunkt i forskellige pædagogiske teorier, herunder den mentaliseringsbaserede, den kognitive og den narrative pædagogik.

Implementering af handleplan

 • Med udgangspunkt i den unges handleplan SEL §140 opstiller STEDET i samråd med den unge og forældrene de første behandlingsmål ved indskrivning på STEDET. På baggrund af den unges udvikling revurderes behandlingsmålene hver 3.-4. måned, og der opstilles løbende nye mål. I forbindelse med de halvårlige statusmøder udarbejdes ICS rapporter, hvoraf behandlingsmålene fremgår. Anbringende kommune samt forældre deltager i møderne.
 • Den unges behandlingsplan vurderes løbende af STEDETs tilknyttede psykolog, og evt. tvivlsspørgsmål revideres på STEDETs ugentlige personalemøder.
Back To Top